• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 99 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
อิษวัต รัตนสมบัติ • ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
• ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
2
•
รุจจิรา รามัญรักษ์ • ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
3
•
ครูสมพิศ พัดบัว • ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
4
•
นางกาญจนา พรหมปั้น • ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
5
•
อัลชลี ขุนศรีสุข • ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6
•
นางพินรัฎ สีตลวรางค์ • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
7
•
สุมาลี บำเรอ • ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
• ครูจ้างสอน แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
8
•
นางจุฑามาศ ช้อนนาค • ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาออกแบบ
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
9
•
นายสัญชัย ปี่แก้ว • ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาออกแบบ
10
•
นางสาวธนวันต์ ธีวสุเจริญ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร (ผู้ดูแล)
• เจ้าหน้าที่ บุคลากร
11
•
นายสมมาท แพบุตร • เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• พนักงานโทรศัพท์ งานอาคารสถานที่
12
•
นางญาดาณี วงษ์พูล • ลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
13
•
นางวิกานดา ละอองเดช • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
14
•
อรญา กลนาวา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
15
•
นางสาวมรรษพร สีขาว • หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
16
•
นางเสมอ เวชสถล • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
17
•
สิทธิชัย เสาเสนา • ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
• หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
18
•
นางจันทรา อ่วมพรม • ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ครูจ้างสอน แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
• ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
• ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
19
•
นายสมคิด เปรมอ้น • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
20
•
สนอง ศรีสำรวจ • ยาม บุคลากร
21
•
นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
22
•
ปาริชาติ สองสี • ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
• ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
23
•
นางจารุวรรณ คงน้อย • ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
24
•
นางสุธีรัตน์ คล้ายสมบูรณ์ • ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
• ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
25
•
นายรถ สอนโต • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
26
•
นางจันทรมาส กล่ำเอม • หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
27
•
อุษณีย์ เกษร • ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูจ้างสอน แผนกวิชาการเลขานุการ
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
28
•
นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย • หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาคหกรรม
• ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
29
•
มัทรี รักพงษ์ • ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
30
•
นางสิริพร รอดแสวง • ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
31
•
นางอำภรรัตน์ ทับขำ • ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
32
•
นางสาวศิริพร แซ่เล้า • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
33
•
นางปัทมา มณเทียร • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
34
•
นายปดิพัฒน์ คำอินทร์ • ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานปกครอง (ผู้ดูแล)
35
•
พลอยไพลิน ไชยสุข • ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
• ครูจ้างสอน แผนกวิชาการเลขานุการ
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
36
•
นางพรศิริ พุ่มพวง • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
37
•
นางสุภัคตรา มีประเสริฐ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
38
•
นายณรงค์ พุดพัด • พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
39
•
นายเอนก ปิ่นเงิน • ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
• ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
40
•
รัตนา ทับทอง • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
41
•
ศุภรลัคน์ นนท์แก้ว • หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการเลขานุการ
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
42
•
นายวรพันธ์ เพิ่มพูล • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
43
•
นายประจักษ์ ช่วยเพ็ญ • ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาการตลาด
• ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
44
•
นายพิทักษ์ อุปัญญ์ • ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
45
•
นายสราวุธ ภู่แขวงแสง • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด (ผู้ดูแล)
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
46
•
นายธีระพงษ์ กระการดี • หัวหน้างาน งานทะเบียน (ผู้ดูแล)
• ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
47
•
ไพบูลย์ โพธิ์เดช • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
48
•
รุจิษยา ยอดยิ่ง • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
49
•
วนิดา ไกรกิจราษฎร์ • ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาคหกรรม
• ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป (ผู้ดูแล)
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
50
•
นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์ • ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
51
นายอนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
52
•
นายสมบัติ เฉยเอี่ยม • ยาม งานอาคารสถานที่
53
•
นายสาโรจน์ สอนโต • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
54
•
นางอุบล ไชยโย • ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
• หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
55
•
นางสุชาดา ไทยเทศ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
56
•
พิไลวรรณ ไทยกล้า • ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
57
•
นางสาวนิ่มนวล สุขสวรรค์ • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ผู้ดูแล)
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
58
•
นางศุภนิธย์ เลิศศรี • ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาคหกรรม
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
59
•
สุนิษา ปัจจัยยา • ลูกจ้างชั่วคราว งานบัญชี
60
•
ปาริชาติ โปยขุนทด • ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน บุคลากร
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
61
•
นายนพรุจ เรืองแจ่ม • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
62
•
นายอดิศักดิ์ คงเมือง • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
63
•
มาลัย พุดพัด • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
64
•
นางเบญจมาศ เนื่องช้าง • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
65
•
วสุรัตน์ พีรยาวิจิตร • ผู้ช่วยงาน บุคลากร
• ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
66
•
นางทัศนีย์ รุ่มรวย • ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
67
•
นายถวิล ทองงาม • พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
68
•
นางฐิดาพัชร์ ด้วงมา • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด (ผู้ดูแล)
69
•
นายสุดใจ นุ่มพรม • หัวหน้าหมวดสถานที่ งานพัสดุ
70
•
นางศนิชล เนียมกลั่น • ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด (ผู้ดูแล)
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
71
•
พุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ • ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
72
•
นางสาวสุชาดา นุ่มพรม • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
73
•
นายหรรษกรณ์ ศิรัสภูริมงคล • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
• ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ผู้ช่วยงาน บุคลากร
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
74
•
สุธาสินี เข้มแข็ง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
75
•
นางสุภัคณา คงพิรอด • ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
76
•
รติอร จันทนนท์ • เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
77
•
นายจตุรภัทร พรอมรชัย • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
78
•
เนตรชนก เพ็งสว่าง • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
79
•
ชินโนรมณ์ พรอินทร์ • ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
80
•
ธันยา สิริเปี่ยมสุข • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
81
•
นางจารุวรรณ สุรงคพรรณ • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
82
•
นางพรประดิษฐ์ เลือกหา • หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
83
•
นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการเลขานุการ
• ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
• ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
• ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
84
•
นายอนันต์ เลขวรรณวิจิตร • ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
• ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
85
•
นายสมยศ สีตลวรางค์ • ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (ผู้ดูแล)
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
86
•
นางสุภารัตน์ ติรพจน์กุล • ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
87
•
ณชนก อ่ำทอง • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
88
•
นางสารินทร สินอำพล • ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา (ผู้ดูแล)
89
•
อนุชา นิลวรรณ์ • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
90
•
นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ • หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
• ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
91
•
นางสาวศิริพร หนากลาง • ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
• ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
92
•
นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ • ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาการตลาด
• ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
93
•
รุ่งฤดี เดชฟุ้ง • ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานบัญชี
94
•
นายกวี สอนสิน • พนักงานขับรถยนต์ งานพัสดุ
95
•
พัชรวรรณ มิ่งเหมือน • เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
96
•
รัชนิกร ยอดดี • ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
97
ชาตรี จันทร์ธีระกุล • ครูผู้สอนประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
• ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
• ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
98
นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล (ผู้ดูแล)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
99
นายวิเชียร ลบขำ • ยาม งานอาคารสถานที่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ